Общи условия

Правила за превоз на пътници на Арда –Тур ЕООД.

1. Термини, използвани в правилата

В правилата се употребяват следните термини:


1. 1. час на тръгване – часът, който е указан в билета, като най-ранното възможно време за тръгване на автобуса, но което може да се промени с по-късен час по различни, независещи от превозвача причини.

1. 2. отклонение от графика на движение (закъснение) – отклонение от графика на движение се счита времето, което превишава с повече от 10% общото запланирано време за пътуване, но не по-малко от един час.


1. 3. отстъпка – намаление на цената, която се предоставя на определени категории пътници, както и в случаите на различни промоционални акции и особени ситуации.

1. 4. багаж – вещи, предназначени за лично ползване от пътниците, които са опаковани в чанти и куфари.


1. 5. билет – договор между пътника и превозвача, който дава право на пътника да използва автобусното пътуване само в съответствие с данните, регистрирани в билета (име на пътника, фамилия, маршрут на пътуване, дата и време).

1. 6. Закъснение – виж - Отклонение от графика на движение.


1. 7. Товар – вещи, предназначени за лично ползване, които не са опаковани в чанти и куфари, или други вещи, които не са предназначени за лично ползване (продукти, товари, контейнери и др. предмети)

1. 8. Разписание – режим на осъществяването на превоза, в който са определени движението, спиранията и техните места в маршрута на движение на автобуса, както и дните и времето за осъществяване на пътуването.

1. 9. Маршрут – предварително избрания път на движение на автотранспортното средство, между двете крайни точки на движение.


1. 10. Превозвач – фирма, която по заявка или договор с пътника или на друго правно основание поема отговорността за превоза.

1. 11. Пътник – лице, което в съответствие с договора (билета) или на друго правно основание използва автотранспортното средство за пътуване или превоз на багаж, а също така ползва други услуги, предоставени от превозвача.


1. 12. Време на пристигане – времето на пристигане на автобуса в конкретния град, което е посочено ориентировъчно, базирайки се на разчети, какво количество време е необходимо, за да се осъществи съответния промеждутък от път, съблюдавайки закона за движение по пътищата, взимайки под внимание пътните и други обстоятелства. Но времето може да се измени и по независещи от превозвача и непредвидени причини.

2. Действие на правилата:


2.1. Тези правила определят правата, задълженията и отговорностите на пътника и превозвача и важат за превозите с автобусите на Арда -Тур.

2.2. За билети, закупени по време на промоционални акции са възможни специални правила, за които пътника се информира отделно. Ако в специалните правила е определен друг ред, в този случай е необходимо да се прилагат тези уточняващи правила.

2.3. В случай на въвеждане в правилата за превоз на пътници на каквито и да е било промени, за билети закупени по-рано в сила са правилата, действащи в момента на покупката на билета.


2.4. Извлечението от правилата, отбелязани на задната част на билета носи само информационен характер. Ако информацията на обложката се разминава с информацията в основните правила за превоз на пътници, поради внесени каквито и да е промени, то единствено верни се явяват поместените правила в сайта www.ardatur.bg.

2.5. В случай на особености в законодателството на различни държави, отделни точки от правилата могат да не бъдат приемливи за всички страни и в такива случаи това се указва отделно.

3. Правила по време на пътуване:


3.1. Отговорности на пътника – да пази билета до края на пътуването и да го предоставя на службите по граничен, сухопътен и вътрешен контрол.

3.2. Пътникът е длъжен да се яви на мястото за отпътуване на автобуса, посочено в билета и да се регистрира при стюарда не по-късно от 30 минути за международните и 15 минути за вътрешните линии преди посоченото в билета време за отпътуване.

3.3. Превозвачът гарантира спирания или технически спирки не по-рядко от на всеки 4,5 часа и ако те не застрашават безопасността на пътниците и техните вещи.

3.4. Времето на пристигане и времето на отпътуване за всички спирки, които не се явяват крайни точки, може да се уточнят в билетните центрове на Арда -Тур, или следвайки инструкцията на билета.


3.5. Ако пътникът се яви за отпътуване в нетрезво състояние, държи се неадекватно или му липсват документите, необходими за пресичане на границата (всеки пътник е длъжен да се запознае с необходимите документи за пътуване ,изисквани от граничните власти ), превозвачът едностранно има право да прекрати договора за осъществяване на превоза. В такъв случай пътникът не се допуска до пътуване. Стюардът отбелязва на билета причината за прекратяване на договора. Пътник с такъв билет, в случаи на претенции, се обръща към билетните центрове на Арда -Тур за разглеждане на конкретния случай.

3.6. По време на пътуването на пътниците е забранено:


3.6.1. да превозват животни без валиден медицински паспорт и транспортна клетка, вещества и предмети, опасни за живота и здравето на човека, както и вещества и предмети, които могат да нанесат вреда на багажа на другите пътници.

3.6.2. да употребяват високо алкохолни напитки и наркотични вещества;


3.6.3. да пушат в салона и тоалетната на автобуса;

3.6.4. с поведението си да пречат на работата на екипажа и/или да създават неудобства за останалите пътници.

3.6.5. да поставят краката си на седалките или да заграждат проходите между седалките на автобуса.


3.7. Ако с пътника по време на пътуването възникнат проблеми с държавните органи, или пътникът нарушава правилата за превоз, екипажът на автобуса има право да свали дадения пътник от автобуса и/или да спазва указанията на държавните органи. В такъв случай стойността на пътуването не се връща.

3.8. Особени правила:

3.8.1. С цел лична безопасност, задължение на пътниците е да слагат предпазните си колани по време на път.

3.8.2. на местата с номера от 1 до 4 се разрешава да седят само лица, по-възрастни от 14 години;

3.8.3. Деца под 14 години се допускат до пътуване само в случай на съпровождане от пълнолетно лице.;


3.8.4. ОТСТЪПКИ за деца:

Вътрешни линии :

Международни линии :

3.9. Ако пътник слезе от борда на автобуса при необявена от екипажа на автобуса почивка или не се яви до 3 минути след края на обявената почивка, то превозвача не носи отговорност за оставането на пътника извън борда на автобуса .


4. Багаж

4.1. Параметрите на трите единици багаж не трябва да превишават: 1 брой ръчен багаж с тегло до 7 кг. и два броя нормален багаж в багажното отделение до 20 кг всеки. Габаритите на ръчният багаж, който може да се намира в салона на автобуса не трябва да са повече от – 60/40/20 см.

4.2. Превозвачът не носи отговорност за ценни вещи като пари в брой, бижута, благородни метали, ключове, очила (слънчеви очила и/или очила за четене), електронни устройства (преносими компютри, iPad, таблети, MP3 плейъри, мобилни телефони, камери и др.), контактни лещи, протези, лекарства, важни документи (дипломи, други удостоверения, документи за самоличност, паспорти, шофьорски книжки, ценни книжа) и т.н. и чупливи предмети трябва да се превозват като ръчен багаж, а не като обикновен багаж, и за тях трябва да бъдат положени съответните грижи от страна на пътниците.

4.3. От пътниците се изисква да съхраняват и наблюдават ръчния багаж в зоната за пътниците по начин, който гарантира да не се нарушава безопасността и изправното функциониране на автобуса, както и да не представлява неудобство за други пътници. По принцип, ръчният багаж трябва да се съхранява върху багажните стелажи, които са предвидени в салона на автобуса или се намират под седалките пред пътниците

4.4. Допълнителен багаж или товар се приема за превоз само в случай на наличие на свободно място в багажното отделение на автобуса и срещу отделно заплащане. По - подробна информация за превоз на багаж и товар, както и тарифите е достъпна в билетните центрове на Арда -Тур.

4.5. Превозвайки багаж и товар в багажното отделение на автобуса, превозвачът носи отговорност само за наличието на единиците багаж или товара, но не гарантира неговата цялост или съхранена функционалност. За съхранението на ръчния багаж отговаря самия пътник.

4.6. Пътниците отговарят за товарене на своя багаж при смяна на превозните средства. Евентуална помощ от водача на автобуса ще бъде оказвана само в изключителни случаи и не се оправдават претенции за извършване на същата, освен ако въпросният пътник не е с увреждания или е лице с намалена подвижност.

4.7. Претенции / рекламации за изгубен и / или повреден багаж
При загубен или повреден багаж пътникът е длъжен в момента на констатирането на това обстоятелство да поиска съставянето на протокол от водачите на автобуса или, ако ама съответно представителство на фирмата. За предявяване на претенции клиентът трябва да изпрати писмено искане с обратна разписка .
Пътник, който има багаж със стойност, която надвишава 500 лв. е длъжен да декларира съдържанието на багажа в писмен вид в присъствието на водача или служител на съответната билетна каса, след което да му се даде специален багажен стикер.


5. Закупуване и връщане на билет, изменение на регистрираните в него данни.

5.1. Превозвачът е отговорен само за доставянето на пътника до указаното в билета място. В стойността на билета не е включена застраховка за багажа на пътника, застраховка е необходимо да сключите отделно в застрахователна компания.

5.2. Ако билетът е закупен с отстъпка, по време на пътуването е необходимо да носите документ, потвърждаващ обосноваността на прилагането на отстъпка. Ако по направлението са предвидени отстъпки за особени възрастови групи (деца, младежи, лица по-възрастни от 59 години), то отстъпката се прилага в съответствие с възрастта към момента на първото пътуване.

5.3. Ако данните, регистрирани в билета не съответстват на параметрите на рейса или на документите, предоставени от пътниците, то пътникът няма право да извърши пътуването и/или трябва да се извърши доплащане, за изменение на данните в билета до реалните.


5.4. Всичките места в автобуса са еднакво комфортни. В случай на необходимост превозвачът има право без предварително предупреждение да подменя указаното в билета място.

5.5. При доплащане от 20 % от стойността на билета е възможна промяна на името или фамилията на пътника (до момента на първото пътуване), запазвайки останалите параметри (маршрут, краен пункт на пътуването, направление и тарифна категория). Тази услуга е достъпна само в билетните центрове на Арда-Тур.


5.6. До момента на първото пътуване в билета в рамките на един маршрут може да се сменя точката на отпътуване/пристигане. Тази услуга е достъпна само в билетните центрове на Арда -Тур. Ако изменения билет струва повече, то пътникът е длъжен да доплати разликата.Ако измененият билет е на по-ниска стойност, то разликата не се възстановява.

5.7. Всеки клиент закупил билет, има право на една безплатна смяна на дата на пътуване. Втора презаверка / смяна, се заплаща 20 % от стойността на билета в билетна каса на Арда Тур или по банков път. Възстановяване на сума за вече презаверен билет е невъзможно. Смяната на датата на пътуване може да се извърши не по - късно от един ден преди посоченото пътуване. За времето от 1-ви декември до 10-ти януари и от 15-ти юни до 15-ти септември смяната на датата става поне 3 дни преди датата на пътуване.

5.8. Дубликати на изгубени билети с отворена дата за връщане не се издават. Издаването на дубликат може да стане само за билет с фиксирана дата, като се доплаща 20% от стойността на билета в билетен център на АрдаТур.

5.9. При наличието на двупосочен билет с отворена дата на връщане пътникът е длъжен да завери желаната от него дата на пътуване поне 48 часа преди датата и часа на пътуване, а за периодите от 1-ви декември до 10-ти януари и от 15-ти юни до 15-ти септември това става най-малко 72 часа преди фактическото пътуване.

5.10. Предварително направените резервации по телефона важат най-късно до 24 часа преди потеглянето на автобуса от начална спирка, а за времето от 1-ви декември до 10-ти януари и от 15-ти юни до 15-ти септември резервациите важат най-късно до 48 часа преди датата и часът на отпътуване на автобуса от начална спирка.

6. Отказ от пътуване:


6.1. Отказ от билета е необходимо да се извърши преди отпътуването на автобуса. Само за своевременно отказан билет се изплащат компенсации. Връщането на сума е възможно само за пълния билет. При отказ на пътуване, направен само за втората посока на двупосочен билет не се възстановяват суми. Допустима е само презаверката му за друга дата и час, в случай, че има свободни места.

6.2. Да се откаже пътуване може:


6.2.1. в билетният център, откъдето билета е бил закупен или на сайта на Арда-Тур чрез формата за контакти;


6.2.3. в екстремни случаи, когато пътникът няма възможност да се яви на мястото за отпътуване или в билетния център, откъдето билетът е бил закупен, да се откаже пътуване е възможно в билетните центрове на Арда –Тур или на сайта на Арда-Тур чрез формата за контакти .

6.3. Ред за изплащане на компенсация за неизползвано пътуване :


6.3.1. При неизползвано пътуване от пътника, желаещ да му се възстанови сумата, то той подава писмено искане за възстановяване на сумата и причините за отказ от пътуването, като в искането той посочва задължително и банкова сметка, по която желае да му бъде възстановена сумата. За онлайн билети – сумата се възстановява по картовата сметка, от която е направена покупката на билета. Искането се подава в билетният център, от който е бил закупен билета или на сайта на Арда-Тур чрез формата за контакти, предоставяйки билета със своевременно оформен отказ, касов бон и документ за самоличност (паспорт или шофьорска книжка), по електронен път на www.ardatur.bg или на адреса на дружеството.;

6.3.2. компенсацията се получава до 30 дни по посочената от пътника банкова сметка /за билети, издадени от фискални устройства и бланкови билети/ или до 45 дни по сметката, от която е направена покупката на билета /за онлайн билети/;

6.3.3. Компенсации за неизползвано пътуване или отказ от пътуване не се изплащат в брой.

7. Отказ от пътуване:


7.1. За отказ от пътуване се счита връщането на билета преди датата и часа на пътуване. В този случай е възможно възстановяване на следните суми на пътника:

- при отказ, направен най-малко 72 часа преди датата на пътуване - 80% от стойността на билета.

- при отказ направен между 72 и 24 часа преди датата на пътуване - 50% от стойността на билета.

- при отказ, направен по- малко от 24 часа преди датата на пътуване суми не се възстановяват.


7.2. След отпътуване на автобуса парични суми за неизползвано пътуване не се възстановяват. Единствено изключение се прави, ако пътникът в течение на месеца след отпътуването на автобуса представи в билетните центрове на Арда-Тур оправдателен документ за това, че причина за неизползвания билет се явява нещастен случай, остро заболяване или смърт. В такива случаи неизползваното пътуване е възможно да се премести за по-късна дата. Да се анулира и да се получи компенсация за дадения билет е невъзможно.


7.3. Ако рейса е отменен по вина на превозвача се възстановява 100% от стойността на билета и компенсация за преките разходи за пътуването до мястото на отпътуване на автобуса при наличие на потвърждаващи документи.

8. Ред за разглеждане на претенции.


8.1. Претенции за отклонение от графика на движение се разглеждат и подлежат на компенсация само в случаите, когато те са произтекли по вина на превозвача.


8.2. Жалби и претенции от пътници, отнасящи се до пътуването трябва да се адресират към фирмата - превозвач, която е изпълнявала дадения курс. Адресът на превозвача може да се научи в билетния център, от където е закупен билета или на уеб страницата на превозвача- www.ardatur.bg. Отговорност за качеството на превоз в пълна степен се носи от фирмата - превозвач. В краен случай, жалби могат да се подават във всяко представителство на Арда -Тур в течение на 1 месец след датата на изпълнение на курса или да се обърнете към централния офиса на Арда -Тур на адрес: гр. Хасково 6300, бул.”Илинден” 86. Жалби се разглеждат в течение на 30 дни от момента на тяхното получаване.

8.3. В случай, че часът на отпътуване при изпълняването на маршрута се забавя по вина на превозвача има два варианта: в първия пътникът прави избор да осъществи пътуването - в този случай претенции за забавяне преди пътуването и на мястото на пристигане не се приемат. Ако пътникът реши да не използва пътуването, то той е необходимо да действа в съответствие с точка 6 от правилата.


8.4. Принудителни спирания по технически причини по време на пътуването:

8.4.1. Ако пътуването е прекъснато по вина на превозвача и същият не може да осигури прехвърляне на друг автобус на превозвача, на пътника при отказ от продължаване на пътуването се изплаща компенсация за останалото разстояние от пътуването в съответствие със стойността на закупения билет или превозвачът компенсира с билет за друг автобус (или влак, ако по дадения маршрут няма курсове за автобус) до мястото на пътуване, указано в билета на превозвача.


8.4.2. Ако пътуването продължава и пристигането в крайната точка се забавя с повече от 30% от общото време на пътуване, превозвачът компенсира част от стойността на билета, равняваща се на разликата между реалното и заплануваното време за пътуване.

8.5. Отговорност на пътника е да научи цялата интересуваща го информация преди да закупи билет, в това число и информацията за изпълнението на рейса, за точния маршрут, за достъпния сервиз в автобуса, за необходимите документи за пресичане на граници и т.н. Такава информация в рамките на своята компетентност, устно или писмено, може да даде и служителя по обслужване на клиенти в билетните центрове на Арда -Тур.


8.6. Отговорност на пътника е да провери правилността на посочените в билета данни веднага след получаването на билета. По-късни изменения се извършват съгласно т.4 от настоящите правила.

8.7. Курсовете и разписанията в билетите и информационните материали се посочват в съответствие с плана и в рамките на възможностите на автобуса да се съобразява и да изпълнява този график на движение, като тяхното изпълнение не се гарантира. Превозвачът има право да променя или отменя рейсове или графици на движение без предварително уведомление.


8.8. Превозвачът не носи отговорност:

8.8.1. за отклонение от разписанието, несвоевременното подаване на превозно средство, за възникналите вследствие на непредвидени обстоятелства (включващи, но не ограничаващи се във времеви условия, задръствания на пътя, действия на държавните органи и т.н., а също така и действия на самите пътници, влияещи върху изпълнението на поетите ангажименти) или други обстоятелства (технически неизправности на автобуса, по пътя към мястото на отпътуване), които превозвачът въпреки предприетите мерки не е могъл да предвиди и предотврати;

8.8.2. за каквито и да е загуби, които са възникнали за пътника по причина на отклонение на графика на движение, с изключение на случаите на пропуски и съзнателно умишлено неизпълнение на отговорностите от страна на фирмата -превозвач;


8.8.3. за каквито и да е неосъществени прекачвания на всякакъв вид транспорт по причина на отклонение от графика на движение, с изключение на прекачванията, които са посочени в билета на Арда -Тур. Ако пътникът не успява за гарантираното прекачване, посочено в билета, Арда -Тур осигурява на пътника алтернативен вид транспорт;

8.8.4. за каквито и да е загуби, които са възникнали за пътника в резултат на престъпната дейност на кое и да е частно лице ( в това число и на други пътници, участниците в движение или на екипажа);


8.8.5. при проблеми, възникнали за пътниците с държавните инстанции във връзка с документите им (паспорт, визи, застраховки и т.н) или във връзка със съдържанието на багажа на пътниците;

8.8.6. за оставени или забравени вещи в салона на автобуса.

9. Online продажба на билети

9.1. Всеки клиент може да закупи билет чрез автоматизираната онлайн система на Арда -Тур . За закупуване на електронен билет не е необходима регистрация.

9.2. След избор на ден, направление и място, на скицата на автобуса билета се запазва за 30 минути. През тези 30 минути системата ни изчаква плащане и потвърждение на плащането на билета чрез системата БОРИКА.

9.3 При успешно извършено плащане на билета, клиентът го получава на посочения от него е-мейл адрес . След това е желателно разпечатването на онлайн билета за самото пътуване. Ако не получите имейл, то може да разпечатате билета си от сайта на Арда -Тур от меню „Поръчки”.

9.4 При неуспешно плащане, след изтичане на 30-те минути, през които системата е запазила местата, те стават отново достъпни за закупуване от всеки клиент.

9.5 При отказ от пътуване важат условията от точка 5, като възстановяването на сумата при извършено плащане става единствено и само по банка.

9.6 При закупуване на онлайн билет от сайта на Арда - Тур Вие се съгласявате с настоящите общи условия.

10. Защита на личните данни

10.1 Арда - Тур съхранява лични данни единствено, за да може да оторизира клиентите си при закупуване на онлайн билет и да обработва натрупването на бонус точки при пътуване.

10.2 Арда - Тур не съхранява и не запазва по никакъв начин информация за Вашата кредитна/дебитна карта, използвана при закупуване на онлайн билет.

10.3 Арда - Тур взима всички необходими технически мерки за защита на личните Ви данни, указани при регистрация в сайта на превозвача.

10.4 С регистрацията си Вие се съгласявате да получавате електронен бюлетин с информация за нови услуги и промоции на компанията

11. Програма БОНУС ПЛЮС

11.1 Бонус програмата на Арда - Тур „БОНУС ПЛЮС” дава възможност за натрупване на точки при закупуване на билет за пътуване.

11.2 За всяко пътуване клиентът трупа определен брой точки, съгласно условията на програмата

11.3 При натрупан определен брой точки клиентът може да ги използва за закупуване на бонус билет. Стойността на билета се определя в зависимост от условията на програмата

11.4 Арда -Тур може по всяко време и без предупреждение да промени броя на точките, начислявани при пътуване или необходимите точки за издаване на бонус билет

11.5 Клиентът има за задължение да предоставя номера на клиентската си карта при закупуване на билет от каса на превозвача.

11.6 Клиентът има задължение да следи натрупването на своите бонус точки. Точките могат да бъдат следени на всеки фискален бон или на сайта на Арда - Тур в меню „Бонус точки” след регистрация на клиентска карта

11.7 Бонус точките могат да бъдат използвани само за закупуването на еднопосочни билети

11.8 При желание за използване на бонус билет клиентът трябва точно и ясно да съобщи това на касиера. В случай, че не го е съобщил предварително на касиера и му е бил издаден нормален билет, то той трябва да си го заплати по надлежния ред

11.9 Участието в бонус програмата „БОНУС ПЛЮС” на Арда - Тур е безплатно и за целта трябва да поискате издаване на клиентска карта в някой от нашите офиси или да попълнете формата на нашият сайт и да получите електронна бонус карта

11.10 При установено неправомерно ползване на бонус карта Арда - Тур си запазва правото да анулира картата без предизвестие и да занули вече натрупаните по нея точки

11.11 За закупени детски или билети от промоции и на промоционални цени бонус точки не се начисляват.

11.12 Бонус и промоционалните билетите не подлежат на връщане или презаверка.

12. Изменения и достъп до общите условия

12.1 Настоящите общи условия могат да бъдат допълвани и изменяни по всяко време от превозвача . Превозвачът се задължава при всяка промяна или допълнение да обновява с промените правилата, като ги публикува в сайта си на www.ardatur.bg.