Όροι και προϋποθέσεις

- no title specified

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

 

Κανονισμός για την μεταφορά επιβατών της Άρντα Τουρ. Μονοπρόσωπη ΕΠΕ.

 

1. Ορολογία που έχει χρησιμοποιηθεί στους κανόνες (στον κανονισμό):

 

Στον κανονισμό χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι ορισμοί.

 

1.1. ώρα αναχώρησης – η ώρα  που αναγράφεται στο εισιτήριο, ως ο νωρίτερα δυνατός χρόνος αναχώρησης του λεωφορείου, αλλά ο οποίος μπορεί να μετακινηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο εξαιτίας διαφορετικων,  μη εξαρτώμενων από τον μεταφορέα λόγων.

 

1.2. απόκλιση από το χρονοδιάγραμμα κίνησης  (καθυστερήση) - απόκλιση από το χρονοδιάγραμμα κίνησης  θεωρείται χρόνος που υπερβαίνει με περισσότερο από 10% τον συνολικό προγραμματισμένο χρόνο για την μετάβαση αλλά όχι λιγότερο της μιας ώρας.  

 

1.3. έκπτωση - μείωση της τιμής που χορηγείται σε ορισμένες κατηγορίες επιβατών, καθώς και στις περίπτωσεις  διαφόρων ενεργειών προώθησης και ειδικών καταστάσεων.

 

1.4. αποσκευές – αντικείμενα, που προορίζονται για προσωπική χρήση  από τους επιβάτες, τα οποία είναι συσκευασμένα  σε τσάντες και βαλίτσες.

 

1.5. εισιτήριο (κόμιστρο) - σύμβαση μεταξύ του επιβάτη και του μεταφορέα, που παρέχει τη δυνατότητα στον επιβάτη να χρησιμοποιήσει την μετάβαση με το λεωφορείου μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία που αναγράφονται στο εισιτήριο (όνομα του επιβάτη, επώνυμο, δρομολογιο, ημερομηνία και ώρα).

 

1.6. Καθυστέρηση - βλέπε - απόκλιση από το χρονοδιάγραμμα κίνησης.

 

1.7. Φορτίο αντικείμενα,  που προορίζονται για προσωπική χρήση και δεν είναι συσκευασμένα σε τσάντες ή βαλίτσες ή άλλα αντικείμενα που δεν προορίζονται για προσωπική χρήση (προϊόντα, εμπορεύματα, εμπορευματοκιβώτια κλπ αντικείμενα)

 

1.8. Χρονοδιάγραμμα – καθεστώς  μεταφοράς στον οποίο καθορίζονται η κίνηση, οι στάσεις και οι θέσεις τους στο δρομολόγιο κίνησης του λεωφορείου, καθώς και οι ημέρες και ο χρόνος για την πραγματοποίηση του ταξιδιού.

 

1.9. Δρομολόγιο - Η προεπιλεγμένη διαδρομή κίνησης του οχήματος, μεταξύ των δύο τερματικών σημείων κίνησης.

 

1.10. Μεταφορέας – η εταιρεία η οποία  μετά από αίτηση ή σύμβαση με τον επιβάτη η επί άλλης νομικής βάσης, , αναλαμβάνει την ευθύνη της μεταφοράς.

 

1.11. Επιβάτης - πρόσωπο που, σύμφωνα με τη σύμβαση (εισιτήριο) ή επί άλλης νομικής βάσης, χρησιμοποιεί το μέσο μεταφοράς για μετακίνηση είτε για μεταφορά αποσκευών,  παρομοίως χρησιμοποιεί και άλλες υπηρεσίες που παρέχει ο μεταφορέας.

 

1.12. Χρόνος άφιξης - ο χρόνος άφιξης του λεωφορείου στην συγκεκριμένη πόλη, ο οποίος υποδεικνύεται ενδεικτικά, βάσει εκτιμήσεων,  του πόσου  χρόνου  απαιτείται για την υλοποίηση  του αντιστοίχου οδικού διαστήματος, τηρουμένου του νόμου οδικής κυκλοφορίας, λαμβανομένων υπόψη τις οδικές και  άλλες περιστάσεις. Αλλά ο χρόνος μπορεί να μεταβληθεί  και από μη εξαρτώμενους από τον μεταφορέα  και απρόβλεπτους λόγους,

 

2. Λειτουργία των κανόνων:  

 

2.1. ο παρόν κανονισμός  καθορίζει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του επιβάτη και του μεταφορέα και ισχύουν για τη μεταφορά με τα λεωφορεία της  Άρντα Τουρ.

 

2.2. Τα κόμιστρα που αγοράζονται κατά τη διάρκεια ενεργειών προώθησης (προσφορών)  είναι δυνατόν να υπόκεινται σε ειδικούς κανονισμούς, για τους οποίους ο επιβάτης ενημερώνεται χωριστά. Εάν στους ειδικούς κανονισμούς καθορίζεται άλλη διαδικασία, σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητο να εφαρμόζονται αυτοί οι προσδιοριστικοί κανονισμοί.

 

2.3. Σε περίπτωση εισαγωγής στους κανόνες μεταφοράς επιβατών οποιεσδήποτε τροποποιήσεων, για εισιτήρια αγορασμένα προγενέστερα ισχύουν οι κανονισμοί,  οι εφαρμοστέοι την στιγμή της αγοράς του εισιτηρίου.

 

2.4. Το απόσπασμα των κανόνων, σημειωμένο στο πίσω μέρος του εισιτηρίου φέρει μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα. Εάν οι πληροφορίες στο εξώφυλλο δεν συμφωνούν με τις πληροφορίες που περιέχονται στους βασικούς κανόνες για τη μεταφορά επιβατών, λόγω τυχόν αλλαγών που εισήχθησαν, ως μόνοι αληθείς εμφανίζονται οι κανόνες στον ιστότοπο www.ardatur.bg

 

 

2.5. Σε περίπτωση ιδιαιτεροτήτων στη νομοθεσία διαφόρων χωρών, επιμέρους σημεία του κανονισμού ενδέχεται να μην είναι αποδεκτά από όλες τις πλευρές και σε τέτοιες περιπτώσεις αυτό υποδεικνύεται χωριστά.


3. Κανόνες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού:

3.1. Ευθύνες επιβατών - Να φυλάσσει  το εισιτήριο (κόμιστρο)  μέχρι το τέλος του ταξιδιού και να το διαθέτει  στις υπηρεσίες  ελέγχου  συνόρων, οδικού και εσωτερικού ελέγχου.

 

3.2. Ο επιβάτης υποχρεούται να εμφανίζεται στην τοποθεσία  αναχώρησης του λεωφορείου, που αναφέρεται στο εισιτήριο και να καταχωρηθεί από τον λεωφορειοσυνοδό  το αργότερα 30 λεπτά για τις διεθνείς  και 15 λεπτά για τις εσωτερικές  γραμμές πριν από την ενδεικνυόμενη στο εισιτήριο ώρα.

 

3.3. Ο μεταφορέας  εξασφαλίζει στάσεις ή τεχνικές στάσεις όχι σπανιότερα ανά κάθε   4.5 ωρών και εφόσον αυτές δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών και των  υπαρχόντων τους.

 

3.4. Οι χρόνοι άφιξης και οι χρόνοι αναχώρησης για όλες τις στάσεις που δεν εμφανίζονται  αφετηρίες / τερματικά  σημεία μπορεί να προσδιοριστούν στα κέντρα έκδοσης εισιτηρίων της Άρντα Τουρ ή ακολουθώντας τις οδηγίες του εισιτηρίου.

 

3.5. Εάν ο επιβάτης εμφανιστεί για αναχώρηση σε κατάσταση μέθης, συμπεριφέρεται  ακατάλληλα ή του λείπουν τα  έγγραφα που απαιτούνται για διέλευση των συνόρων  (κάθε επιβάτης υποχρεούται να γνωρίζει τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα, που απαιτούνται από τις συνοριακές αρχές), ο μεταφορέας μονομερώς έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση μεταφοράς. Σε αυτή την περίπτωση, ο επιβάτης δεν έχει πρόσβαση στο ταξίδι. Ο λεωφορειοσυνοδος σημειώνει στο κόμιστρο  τον λόγω της καταγγελίας της σύμβασης. Επιβάτης με τέτοιο εισιτήριο, σε περίπτωση αξιώσεων, απευθύνεται στα κέντρα έκδοσης εισιτηρίων της  Άρντα Τουρ για την  εξέταση της συγκεκριμένης υπόθεσης.


3.6. Κατά την διάρκεια του ταξιδιού απαγορεύεται στους επιβάτες να:

 

3.6.1. Να μεταφέρουν ζώα χωρίς έγκυρο ιατρικό διαβατήριο και κλουβί μεταφοράς, ουσίες και αντικείμενα επικίνδυνα για τη ζωή και την υγεία των ανθρώπων, καθώς και ουσίες και αντικείμενα που μπορούν να επιφέρουν ζημία στις αποσκευές των άλλων επιβατών.

 

3.6.2. να χρησιμοποιούν ποτά υψηλής περιεκτικότητας  σε αλκοόλ  και ναρκωτικών ουσιών .

3.6.3. να καπνίζουν στο σαλόνι και στην τουαλέτα του λεωφορείου.

3.6.4. με τη συμπεριφορά τους να παρενοχλούν το έργο του πληρώματος ή / και να δημιουργούν δυσφορία για άλλους επιβάτες.

 

3.6.5. να τοποθετούν τα πόδια τους στα καθίσματα είτε να περικλείουν τους διαδρόμους μεταξύ των καθισμάτων του λεωφορείου.

 

3.7.  Εάν με τον επιβάτη κατά την διάρκεια του ταξιδιού εμφανιστούν προβλήματα με τα δημόσια όργανα είτε ο επιβάτης παραβιάζει τους κανονισμούς μεταφοράς, το πλήρωμα  του λεωφορείου έχει το δικαίωμα να κατεβάσει τον συγκεκριμένο επιβάτη από το λεωφορείο  και/είτε να συμμορφωθεί με τις οδηγίες των κρατικών οργάνων. Σε τέτοια περίπτωση ο ναύλος του ταξιδιού δεν επιστρέφεται.

 

 

3.8. Ειδικοί κανόνες:

3.8.1. Για λόγους προσωπικής ασφάλειας, είναι καθήκον των επιβατών να τοποθετούν τις ζώνες ασφαλείας τους κατά την διάρκεια της διαδρομής.

 

3.8.2. Στις θέσεις 1 έως 4 επιτρέπεται να κάθονται μόνο άτομα ηλικίας άνω των 14 ετών.

3.8.3. Παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών επιτρέπεται να ταξιδεύουν μόνο σε περίπτωση που  συνοδεύονται από ενήλικα.

 

3.8.4. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ για παιδιά:

Εσωτερικές γραμμές:

- παιδιά  μέχρι 7 κλεισμένα έτη ταξιδεύουν δωρεάν στις εσωτερικές γραμμές
- παιδιά  από 7 έως 12 ετών ταξιδεύουν  με έκπτωση 50 %  από την κανονικό ναύλο στις εσωτερικές γραμμές

Διεθνείς γραμμές:

έως 3 ετών - 80%

 

από 3 έως 7 ετών - 50 %

 

από 8 έως 12 ετών - 30%


3.9. Εάν  επιβάτης αποβιβαστεί από το λεωφορείο σε μη ανακοινωθέν διάλλειμα από  το πλήρωμα του λεωφορείου ή δεν εμφανιστεί  εντός  3 λεπτών μετά το τέλος του ανακοινωθέντος διαλλείματος ο μεταφορέας δεν φέρει ευθύνη για την εγκατάλειψη του επιβάτη εκτός λεωφορείου.  

 

 

 

4. Αποσκευές:

 

4.1. Δεν επιτρέπεται υπέρβαση των παραμέτρων των τριών μονάδων αποσκευών. 1 τεμάχιο χειραποσκευών βάρους μέχρι 7 κιλών  και δύο τεμάχια κανονικές αποσκευές στο χώρο φόρτωσης 35 κιλών το καθένα. Οι διαστάσεις των χειραποσκευών, που μπορεί να βρίσκονται στο σαλόνι του λεωφορείου, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα - 60/40/20 εκ.

 

4.2. Ο μεταφορέας δεν ευθύνεται για πολύτιμα αντικείμενα όπως χρήμα σε μετρητά, κοσμήματα, πολύτιμα μέταλλα, κλειδιά, γυαλιά (γυαλιά ηλίου και / ή γυαλιά ανάγνωσης), ηλεκτρονικές συσκευές (φορητοί υπολογιστές, iPad, ταμπλέτες, συσκευές αναπαραγωγής MP3, κινητά τηλέφωνα, κάμερες κ.λπ.), φακοί επαφής, τεχνητές προσθέσεις, φάρμακα, σημαντικά έγγραφα (διπλώματα, άλλα πιστοποιητικά, έγγραφα ταυτότητας, διαβατήρια, άδειες οδήγησης, αξιόγραφα) κ.λπ. και  εύθραυστα αντικείμενα πρέπει να μεταφέρονται ως χειραποσκευές και όχι ως συνηθισμένες αποσκευές και για αυτά πρέπει να  εφαρμοστεί  η κατάλληλη  περιποίηση εκ μέρους  των επιβατών.

 

4.3. Οι επιβάτες οφείλουν να αποθηκεύουν και να παρακολουθούν τις χειραποσκευές τους στον χώρο των επιβατών κατά τρόπο, ο οποίος  εγγυάται ώστε να μην παραβιάζεται η ασφάλεια και η καλή λειτουργία του λεωφορείου όπως και αυτό να μην  αποτελεί ταλαιπωρία  για άλλους επιβάτες. Σε γενικές γραμμές, οι χειραποσκευές πρέπει να φυλάσσονται στα ράφια αποσκευών που έχουν προβλεφθεί στο σαλόνι του λεωφορείου  ή βρίσκονται κάτω από τα καθίσματα εμπρός των επιβατών

 

4.4. Πρόσθετες αποσκευές ή φορτίο αποδέχονται για μεταφορά μόνο εάν υπάρχει ελεύθερος χώρος στο χώρο αποσκευών του λεωφορείου και έναντι χωριστού ναύλου. Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με μεταφορά αποσκευών η φορτιού  καθώς και τα τιμολόγια διατίθενται στα κέντρα έκδοσης  εισιτηρίων της Άρντα Τουρ.

 

4.5. Μεταφέροντας  αποσκευές και  φορτίο στο χώρο αποσκευών του λεωφορείου, ο μεταφορέας φέρει ευθύνη μόνο  για την παρουσία  των μονάδων αποσκευών ή του φορτίου, αλλά δεν εγγυάται την ακεραιότητά του ή την διατηρηθείσα λειτουργικότητα του. Για την διατήρηση των χειραποσκευών είναι υπεύθυνος ο ίδιος ο επιβάτης.

 

4.6. Οι επιβάτες είναι υπεύθυνοι για τη φόρτωση των αποσκευών τους κατά την αλλαγή των μεταφορικών μέσων. Ενδεχόμενη  παροχή βοήθειας από τον οδηγό λεωφορείου θα παρέχεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και δεν δικαιολογούνται  αξιώσεις για την εκτέλεση της ιδίας, εκτός εάν ο συγκεκριμένος επιβάτης έχει αναπηρίες ή είναι άτομο με μειωμένη κινητικότητα.

 

4.7. Απαιτήσεις / Παράπονα  για απολεσθέντων ή / και κατεστραμμένων αποσκευών

Σε περίπτωση χαμένων ή κατεστραμμένων αποσκευών, ο επιβάτης υποχρεούται, τη στιγμή της διαπίστωσης αυτής της περίστασης, να ζητήσει την σύνταξη πρωτόκολλου από τους οδηγούς του λεωφορείου ή, εάν υπάρχει αντίστοιχη αντιπροσωπεία  της εταιρείας. Για να απαιτήσει αξιώσεις ο πελάτης πρέπει να στείλει γραπτή αίτηση με βεβαίωση παραλαβής.

Επιβάτης που έχει αποσκευές αξίας που υπερβαίνει τα  500 BGN είναι υποχρεωμένος να δηλώσει εγγράφως το περιεχόμενο των αποσκευών σε γραπτή μορφή υπό την παρουσία του οδηγού ή υπαλλήλου του αντίστοιχου ταμείου έκδοσης  εισιτηρίων, και στη συνέχεια να του δοθεί μια ειδική αυτοκόλλητη ετικέτα αποσκευών.

 

5. Αγορά και επιστροφή του κόμιστρου (εισιτήριο) , τροποποίηση των αναγραφόμενων επί αυτού δεδομένων:

 

5.1. Ο μεταφορέας είναι υπεύθυνος μόνο για την μετάβαση του επιβάτη στην τοποθεσία  που καθορίζεται στο κόμιστρο. Στην αξία του κόμιστρου (στον ναύλο) δεν περιλαμβάνεται  η ασφάλιση των αποσκευών του επιβάτη, η ασφάλιση είναι απαραίτητο  να συνάπτεται χωριστά σε ασφαλιστική εταιρεία.

 

5.2. Εάν το εισιτήριο (κόμιστρο) έχει αγοραστεί με έκπτωση, κατά την διάρκεια του ταξιδιού είναι απαραίτητο να φέρετε έγγραφο που να επιβεβαιώνει το τεκμήριο της εφαρμογής της έκπτωσης. Εάν στον προορισμό έχουν προβλεφθεί εκπτώσεις για  συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες (παιδιά, νέοι, άτομα άνω των 59 ετών), η έκπτωση εφαρμόζεται ανάλογα με την ηλικία κατά την στιγμή  της πρώτης μετάβασης.

 

5.3 Εάν τα αναγραφόμενα δεδομένα στο κόμιστρο δεν αντιστοιχούν στις παραμέτρους της διαδρομής  ή στα έγγραφα που παρέχουν οι επιβάτες, ο επιβάτης δεν έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει το ταξίδι ή/και πρέπει να πραγματοποιηθεί επιπρόσθετη πληρωμή για την τροποποίηση των δεδομένων στο κόμιστρο προς τα πραγματικά. .

 

5.4. Όλα τα μέρη στο λεωφορείο είναι εξίσου άνετα. Σε περίπτωση ανάγκης, ο μεταφορέας δικαιούται χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση να αντικαθιστά την ενδεικνυόμενη στο κόμιστρο θέση.  

 

5.5. Με επιπρόσθετη πληρωμή του 20% της αξίας του ναύλου είναι δυνατή η μεταβολή του ονόματος  και του επωνύμου του επιβάτη (έως την στιγμή της πρώτης μετάβασης) διατηρώντας τις άλλες παραμέτρους (δρομολόγιο, τερματικό σημείο του δρομολογίου, προορισμός και κατηγορία τιμολογίου). Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα κέντρα έκδοσης  εισιτηρίων της Άρντα Τουρ.

 

5.6. Μέχρι την στιγμή της πρώτης μετάβασης στα πλαίσια ενός δρομολογίου, μπορεί να αλλάζει το σημείο αναχώρησης / άφιξης Αυτή η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο στα κέντρα έκδοσης εισιτηρίων Άρντα Τουρ. Εάν το τροποποιημένο κόμιστρο κοστίζει περισσότερο, τότε ο επιβάτης καλείται να πληρώσει τη διαφορά. Εάν το τροποποιημένο εισιτήριο είναι χαμηλότερης αξίας, η διαφορά δεν επιστρέφεται.

 

5.7. Κάθε πελάτης που αγόρασε ένα εισιτήριο δικαιούται μια δωρεάν αλλαγή της ημερομηνίας της μετάβασης. Σε κάθε μεταγενέστερη επιπλέον θεώρηση / τροποποίηση καταβάλλεται 20% της αξία του ναύλου στο εκδοτήριο εισιτηρίων  της Άρντα Τουρ ή μέσω τραπεζικής οδού. Αποκατάσταση του ποσού για ήδη αναθεωρημένο εισιτήριο δεν είναι δυνατή.  Η αλλαγή της ημερομηνίας της μετάβασης μπορεί να γίνει το αργότερα μία ημέρα πριν από το ενδεικνυόμενο ταξίδι. Για την περίοδο από 1η Δεκεμβρίου έως 10η Ιανουάριου  και από τις 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου η αλλαγή ημερομηνίας  γίνεται τουλάχιστον 3 ημέρες πριν από την ημερομηνία ταξιδιού.

 

 

 

5.8. Αντίγραφα απολεσθέντων εισιτηρίων με ανοιχτή ημερομηνία επιστροφής δεν εκδίδονται. Η έκδοση αντιγράφου μπορεί να γίνει μόνο για εισιτήριο με προκαθορισμένη ημερομηνία, εφόσον καταβάλλεται επιπρόσθετα 20% τής αξίας του ναύλου σε κέντρο έκδοσης  εισιτηρίων της Άρντα Τουρ.

 

5.9. Σε περίπτωση εισιτηρίου μετάβασης-επιστροφής με ανοιχτή ημερομηνία επιστροφής ο επιβάτης υποχρεούται να θεωρήσει την επιθυμητή από αυτόν ημερομηνία ταξιδιού τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ημερομηνία και ώρα της μεταφοράς, ενώ για τις περιόδους  από 1η Δεκεμβρίου έως 10η Ιανουάριου  και από τις 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου αυτό γίνεται τουλάχιστον 72 ώρες πριν την ουσιαστική μεταφορά.

 

5.10. Οι προ-κρατήσεις που έγιναν μέσω τηλεφώνου ισχύουν το αργότερα 24 ώρες πριν από την αναχώρηση του λεωφορείου από την αφετηρία και για τις περιόδους  από 1η Δεκεμβρίου έως 10η Ιανουάριου  και από τις 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου, οι κρατήσεις θα ισχύουν το αργότερα 48 ώρες πριν από την ημερομηνία και ώρα της αναχώρηση του λεωφορείου από την αφετηρία.

 

 

6. Άρνηση μετάβασης:


6.1. Η ακύρωση του κόμιστρου είναι απαραίτητα να γίνει πριν από την αναχώρηση του λεωφορείου. Μόνο για έγκαιρα ακυρωμένο εισιτήριο πληρώνεται αποζημίωση. Η επιστροφή χρημάτων είναι δυνατή μόνο για το πλήρες εισιτήριο. Στην περίπτωση άρνησης μετάβασης που γίνεται μόνο για το δεύτερο προορισμό (επιστροφή) ενός εισιτηρίου μετάβασης/επιστροφής δεν επιστρέφονται ποσά. Επιτρέπεται μόνο η θεώρηση του  ξανά για άλλη ημερομηνία και ώρα σε περίπτωση που υπάρχουν κενές θέσεις,

 

 

6.2. Ακύρωση το ταξιδιού γίνεται:


6.2.1. στην έκδοση εισιτηρίων, όπου αγοράστηκε το εισιτήριο ή στην ιστοσελίδα της
Άρντα Τουρ μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

6.2.3. σε ακραίες περιπτώσεις, όταν ο επιβάτης δεν μπορεί να εμφανιστεί στον τόπο αναχώρησης ή στο κέντρο έκδοσης εισιτηρίων όπου αγοράστηκε το εισιτήριο, η ακύρωση ταξιδιού είναι δυνατή  στα κέντρα έκδοσης εισιτηρίων Άρντα Τουρ ή στην ιστοσελίδα της  Άρντα Τουρ μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

 

6.3. Διαδικασία  πληρωμής αποζημίωσης για ταξίδι που δεν υλοποιήθηκε:

 

6.3.1. Σε περίπτωση μη χρήσης του ταξιδιού από τον επιβάτη, που επιθυμεί να του επιστραφεί το ποσό, αυτός υποβάλλει γραπτή αίτηση επιστροφής χρημάτων και τους λόγους της άρνησης του ταξιδιού, εφόσον στην αίτησή του υποχρεωτικά υποδεικνύει έναν τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο επιθυμεί να του επιστραφεί το ποσό. Για online εισιτήρια - το ποσό επιστρέφεται στο λογαριασμό της κάρτας από την οποία αγοράστηκε το εισιτήριο. Η αίτηση υποβάλλεται στο κέντρο έκδοσης εισιτηρίων από το οποία αγοράστηκε το εισιτήριο ή στη ιστοσελίδα  της Άρντα Τουρ μέσω της φόρμας επικοινωνίας, διαθέτοντας το εισιτήριο με έγκαιρα διαμορφωμένη άρνηση, ταμειακή απόδειξη και έγγραφο ταυτοποίησης  (διαβατήριο ή άδεια οδήγησης), ηλεκτρονικά στο  www.ardatur.bg ή στη διεύθυνση την εταιρείας.

 

6.3.2. η αποζημίωση εισπράττεται εντός 30 ημερών στον υποδεικνυόμενο από τον επιβάτη τραπεζικό λογαριασμό / για εισιτήρια που εκδίδονται από ταμειακά μέσα και έντυπα εισιτήρια ή έως  45 ημέρες στον λογαριασμό  από τον οποίο αγοράστηκε το εισιτήριο / για online εισιτήρια /,

6.3.3. Οι αποζημιώσεις για μη χρησιμοποιημένα ταξίδια ή για ακύρωση ταξιδιού δεν καταβάλλονται σε μετρητά.

 

 

7. Άρνηση ταξιδιού:

 

7.1. Ως άρνηση ταξιδιού θεωρείται η επιστροφή του εισιτηρίου πριν από την ημερομηνία και ώρα του αναχώρησης. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι δυνατή η  αποκατάσταση των κάτωθι ποσών στον επιβάτη:

 

- σε περίπτωση ακύρωσης που γίνεται τουλάχιστον 72 ώρες πριν από την ημερομηνία του ταξιδιού – 80% της αξίας  του ναύλου.

- σε περίπτωση ακύρωσης που γίνεται μεταξύ 72 και 24 ωρών πριν από την ημερομηνία του ταξιδιού – 50% της αξίας  του ναύλου.

- σε περίπτωση ακύρωσης που γίνεται  λιγότερο από 24 ώρες πριν από την ημερομηνία ταξιδιού, τα ποσά δεν επιστρέφονται.

 

7.2. Μετά την αναχώρηση του λεωφορείου, δεν επιστρέφονται χρηματικά ποσά για ταξίδια που δεν έγινε η χρήση τους. Η μόνη εξαίρεση που γίνεται είναι εάν ο επιβάτης  κατά τη διάρκεια του μήνα της  αναχώρησης του λεωφορείου παρουσιάσει στα  εκδοτήρια εισιτηρίων της Άρντα Τουρ  δικαιολογητικό έγγραφο ότι ο λόγος για το αχρησιμοποίητο εισιτήριο εμφανίζεται ατύχημα, οξεία ασθένεια ή θάνατος. Σε τέτοιες περιπτώσεις το ταξίδι που δεν πραγματοποιήθηκε είναι δυνατόν να μετακινηθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Η ακύρωση και η αποζημίωση για αυτό το εισιτήριο είναι αδύνατη.

 

7.3. Εάν το ταξίδι ακυρωθεί λόγω υπαιτιότητας  του μεταφορέα επιστρέφεται  το 100% της αξίας του ναύλου και αποζημίωση για το άμεσο κόστος των εξόδων της μετακίνησης έως το σημείο αναχώρησης το λεωφορείου  με την παρουσίαση δικαιολογητικών εγγράφων.

 

8. Διαδικασία διεκπεραίωσης αξιώσεων.

 

 

8.1. Αξιώσεις για απόκλιση από το χρονοδιάγραμμα κίνησης εξετάζονται και υπόκεινται σε αποζημίωση μόνο στις περιπτώσεις, όταν προέρχονται  από υπαιτιότητα του μεταφορέα.

 

8.2. Οι καταγγελίες και οι αξιώσεις των επιβατών που σχετίζονται με το ταξίδι πρέπει να απευθύνονται στην εταιρεία – μεταφορέας, η οποία εκτέλεσε το συγκεκριμένο δρομολόγιο. Για την διεύθυνση του μεταφορέα υπάρχει ενημέρωση στο κέντρο έκδοσης εισιτηρίων όπου αγοράστηκε το εισιτήριο ή στο διαδικτυακή ιστοσελίδα του μεταφορέα – www.ardatur.bg. Ευθύνη για την ποιότητα της μεταφοράς βαρύνει εξ ολοκλήρου την εταιρεία – μεταφορέα. Ως έσχατη λύση καταγγελίες μπορεί να υποβάλλονται σε κάθε αντιπροσωπεία της  Άρντα Τουρ κατά την διάρκεια ενός μηνός μετά την ημερομηνία της εκτέλεσης του δρομολογίου είτε να απευθυνθείτε προς τα κεντρικά γραφεία της Άρντα Τουρ στην διεύθυνση: πόλη Χάσκοβο 6300, λεωφόρος ‘Σαεντινένιε’ 45. Οι αιτήσεις εξετάζονται στην διάρκεια 30 ημερών από την στιγμή της παραλαβής τους.    

 

8.3. Σε περίπτωση που ο χρόνος αναχώρησης του δρομολογίου καθυστερήσει με υπαιτιότητας του μεταφορέα, υπάρχουν δύο επιλογές: στην πρώτη ο επιβάτης επιλέγει να πραγματοποιήσει το ταξίδι - στην περίπτωση αυτή,  αξιώσεις για καθυστέρηση προ του ταξιδιου και στην τοποθεσία της άφιξης δεν γίνονται δεκτές. Αν ο επιβάτης αποφασίσει να μην κάνει χρήση του δρομολογίου, τότε αυτός πρέπει να ενεργήσει σύμφωνα με το σημείο 6 του κανονισμού.

 

 

8.4. Αναγκαστικές στάσεις για τεχνικούς λόγους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού:

8.4.1. Εάν το ταξίδι έχει διακοπεί λόγω υπαιτιότητας του μεταφορέα και ο ίδιος δεν μπορεί να διασφαλίσει τη μεταφορά σε άλλο λεωφορείο του μεταφορέα, στον επιβάτη, σε περίπτωση άρνησης του να συνεχιστεί το ταξίδι, καταβάλλεται αποζημίωση για την υπόλοιπη απόσταση του ταξιδιού αναλόγως της αξίας του ναύλου που καταβλήθηκε  ή ο μεταφορέας αποζημιώνει με εισιτήριο για άλλο λεωφορείο (ή τρένου, εάν επί της συγκεκριμένης διαδρομής δεν υπάρχουν δρομολόγια λεωφορείων) έως την τοποθεσία άφιξης, που ενδείκνυνται στο εισιτήριο του μεταφορέα.

 

8.4.2. Εάν το ταξίδι συνεχιστεί και η άφιξη στο τέρμα καθυστερήσει κατά περισσότερο από 30% του συνολικού χρόνου του δρομολογίου, ο μεταφορέας αποζημιώνει μέρος της αξίας του κόμιστρου ίσο με τη διαφορά μεταξύ του πραγματικού και του προγραμματισμένου χρόνου του ταξιδιού.

 

8.5. Αποτελεί ευθύνη του επιβάτη να μάθει όλες τις σχετικές πληροφορίες πριν αγοράσει το εισιτήριο, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την εκτέλεση του ταξιδιού,  το επακριβώς δρομολόγιο, τη διαθέσιμη υπηρεσία στο λεωφορείο, τα απαραίτητα έγγραφα για τη διέλευση των συνόρων κλπ. Τέτοιες πληροφορίες που εμπίπτουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, είτε προφορικά είτε γραπτώς, μπορεί επίσης να παρέχονται από τον υπεύθυνο υπάλληλο εξυπηρέτησης πελατών στα κέντρα έκδοσης εισιτηρίων της Άρντα Τουρ.

 

8.6. Ευθύνη του επιβάτη αποτελεί να ελέγξει την ορθότητα  των στοιχείων που αναγράφονται στο εισιτήριο αμέσως μετά την παραλαβή του εισιτηρίου. Αργότερα τροποποιήσεις γίνονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος κανονισμού.


8.7. Τα δρομολόγια  και τα χρονοδιαγράμματα στα εισιτήρια και το ενημερωτικό υλικό υποδεικνύονται σύμφωνα με το προγραμματισμό και εντός πλαισίου των δυνατοτήτων του λεωφορείο να συμμορφώνεται και να εφαρμόζει αυτό το χρονοδιάγραμμα κίνησης, καθώς η  υλοποίηση τους δεν είναι εγγυημένη. Ο μεταφορέας δικαιούται να τροποποιεί  ή να ακυρώνει δρομολόγια ή χρονοδιαγράμματα κίνησης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

 

 

8.8. Ο μεταφορέας δεν φέρει ευθύνη:

 

 

8.8.1. για απόκλιση από το χρονοδιάγραμμα, μη έγκαιρη εμφάνιση του μέσου μεταφοράς, για τις εμφανισθείς λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων (συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιορισμένων σε χρονικά όρια, οδική συμφόρηση, ενέργειες κρατικών οργάνων κλπ. παρομοίως και ενέργειες των ίδιων των επιβατών που επηρεάζουν την εκπλήρωση των δεσμεύσεων που ανέλαβε) ή άλλες περιστάσεις (τεχνικές βλάβες του οχήματος, στο δρόμο προς την τοποθεσία αναχώρησης) που ο μεταφορέας παρά τα ληφθέντα μέτρα δεν μπορούσε να προβλέψει και να αποτρέψει.

 

8.8.2. για οποιεσδήποτε τυχόν απώλειες που υπέστη ο επιβάτης λόγου της απόκλισης από το χρονοδιάγραμμα κίνησης, εκτός από τις περιπτώσεις παραλείψεων και συνειδητή εσκεμμένη μη εκτέλεση των ευθυνών εκ μέρους της εταιρείας – μεταφορέας.

 

8.8.3. για οποιεσδήποτε τυχόν μη υλοποιημένες μετεπιβιβάσεις σε κάθε είδος μεταφορικού μέσου  λόγω απόκλισης από το χρονοδιάγραμμα κίνησης, με εξαίρεση τις μετεπιβιβάσεις που ενδείκνυονται στο εισιτήριο της Άρντα Τουρ. Εάν ο επιβάτης δεν προλάβει για την εγγυημένη μετεπιβιβαση  που ορίζεται στο εισιτήριο, η Άρντα Τουρ παρέχει στον επιβάτη έναν εναλλακτικό τρόπο μεταφοράς.

 

8.8.4. για οποιεσδήποτε τυχόν απώλειες που υπέστη ο επιβάτης ως αποτέλεσμα εγκληματικής δραστηριότητας οποιουδήποτε ιδιωτικού προσώπου  (συμπεριλαμβανομένου και των άλλων επιβατών, των συμμετεχόντων στην κίνηση ή του πληρώματος).

 

8.8.5. σε περίπτωση προβλημάτων που εμφανίσθηκαν στους επιβάτες με τις κρατικές αρχές σχετικά με τα έγγραφά τους (διαβατήριο, θεωρήσεις, ασφάλειες κλπ) ή  σχετικά με το περιεχόμενο των αποσκευών των επιβατών.

8.8.6.  για εγκαταλελειμμένα ή ξεχασμένα αντικείμενα στο σαλόνι του λεωφορείου.

 

 

9. Online πώληση εισιτηρίων

 

9.1. Κάθε πελάτης μπορεί να αγοράσει εισιτήριο μέσω του αυτοματοποιημένου online συστήματος της Άρντα Τουρ. Για την αγορά ηλεκτρονικού εισιτηρίου εισιτήριο δεν απαιτείται εγγραφή.

 

9.2. Μετά την επιλογή ημέρας, προορισμό και θέσης, στο σκίτσο του λεωφορείου το εισιτήριο αποθηκεύεται για 30 λεπτά. Κατά την διάρκεια αυτών των 30 λεπτών το σύστημα μας αναμένει  πληρωμή και επιβεβαίωση της πληρωμής του εισιτηρίου μέσω του συστήματος BORICA.

 

9.3. Με την επιτυχή πληρωμή του εισιτηρίου, ο πελάτης το λαμβάνει στην υποδεικνυομένη από αυτόν  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μετά από αυτό είναι επιθυμητή η εκτύπωση του online εισιτηρίου για το ταξίδι. Εάν δεν λάβετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να εκτυπώσετε  το εισιτήριο σας από την ιστοσελίδα της  Άρντα Τουρ από το μενού ‘Παραγγελίες’.

 

9.4. Σε περίπτωση ανεπιτυχής πληρωμή, εφόσον παρέλθουν τα 30 λεπτά, κατά τα οποία το σύστημα έχει κρατήσει  τις θέσεις,  αυτές είναι και πάλι διαθέσιμες  για αγορά από κάθε πελάτη.

9.5.  Σε περίπτωση ακύρωσης ταξιδιού, ισχύουν οι όροι του σημείου 5, καθώς  η επιστροφή του ποσού σε πραγματοποιθείσας πληρωμής γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσου τραπέζης.

 

9.6. Κατά την αγορά ηλεκτρονικού εισιτηρίου από την ιστοσελίδα της Άρντα Τουρ, Εσείς συμφωνείτε με τους παρόντες γενικούς όρους.


10. Προστασία προσωπικών δεδομένων

 

10.1. Η Άρντα Τουρ διατηρεί  προσωπικά δεδομένα μόνο για να μπορέσει να εξουσιοδοτήσει τους πελάτες της κατά την αγορά ηλεκτρονικού εισιτηρίου και να επεξεργάζεται την συσσώρευση των μπόνους πόντων σε περίπτωση ταξιδιού.

 

10.2. Η Άρντα Τουρ δεν διατηρεί  ούτε αποθηκεύει με κανέναν τρόπο πληροφορίες για  την πιστωτική / χρεωστική σας κάρτα, που χρησιμοποιήθηκε  κατά την αγορά του online εισιτηρίου.

 

10.3. Η Άρντα Τουρ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία αναφέρονται κατά την εγγραφή στην ιστοσελίδα του μεταφορέα,

10.4. Με την εγγραφή σας Εσείς συμφωνείτε να  λαμβάνετε ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο με πληροφορίες σχετικά με νέες υπηρεσίες και προσφορές της εταιρείας

 

11. Πρόγραμμα BONUS PLUS

11.1. Το πρόγραμμα μπόνους της Άρντα ΤουρBONUS PLUS’ δίνει την δυνατότητα  τη συγκέντρωση πόντων κατά την  αγορά εισιτηρίου για ταξίδια.


11.2. Για κάθε μετάβαση, ο πελάτης συγκεντρώνει συγκεκριμένο αριθμό πόντων σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.


11.3.  Με την συγκέντρωση  ορισμένου αριθμός πόντων,  ο πελάτης μπορεί να τους  χρησιμοποιήσει για την αγορά  εισιτηρίου μπόνους.   Η αξία του εισιτηρίου καθορίζεται ανάλογα με τους όρους του προγράμματος.

 

11.4. Η Άρντα Τουρ μπορεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να τροποποιήσει τον αριθμό των πόντων, που συσσωρεύονται ανά  μετάβαση ή τους απαιτούμενους  πόντους για την έκδοση εισιτηρίου μπόνους.

 

11.5. Ο πελάτης έχει την υποχρέωση να παρέχει τον αριθμό της κάρτας πελάτη του κατά την αγορά εισιτηρίου από το ταμείο του μεταφορέα.

 

11.6. Ο πελάτης έχει την υποχρέωση να παρακολουθεί τη συσσώρευση των ποντων μπόνους του. Οι ποντοι μπορούν να παρακολουθούνται σε κάθε ταμειακή απόδειξη ή στην ιστοσελίδα της Άρντα Τουρ στο μενού ‘Bonus points’ μετά την καταχώρηση της κάρτας πελάτη

11.7.  Οι πόντοι μπόνους μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αγορά εισιτηρίων απλής μετάβασης.

 

11.8. Σε περίπτωση επιθυμίας χρήσης του μπονους  εισιτηρίου ο πελάτης πρέπει με ακρίβεια και σαφήνεια να το ανακοινώσει στον ταμεία. Σε περίπτωση που δεν το ανέφερε εκ των προτέρων στον ταμεία και του έχει εκδοθεί κανονικό εισιτήριο, τότε ο ίδιος πρέπει να το πληρώσει ως αρμόζει σχετικά.

 

11.9. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα μπόνους  ‘BONUS PLUS’ της Άρντα Τουρ είναι δωρεάν και για τον σκοπό  αυτό πρέπει να ζητήσετε την έκδοση της κάρτας πελάτη σε κάποιο από τα γραφεία μας ή να συμπληρώσετε τη φόρμα στην ιστοσελίδα μας και λάβετε ηλεκτρονική κάρτα μπόνους

11.10. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράνομης χρήσης της κάρτας μπόνους  η Άρντα Τουρ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την κάρτα χωρίς προειδοποίηση και να μηδενίσει τους ήδη συγκεντρωμένους σε αυτή πόντους.

 

11.11. Για αγορασμένα παιδικά ή εισιτήρια από προσφορές  και σε τιμές  προσφοράς, πόντοι μπόνους δεν χρεώνονται.

12. Τροποποιήσεις και  πρόσβαση στους γενικούς όρους

12.1. Οι παρόντες γενικοί όροι μπορούν να συμπληρώνονται και να τροποποιούνται ανά πάσα στιγμή από τον μεταφορέα. Ο μεταφορέας δεσμεύεται σε κάθε τροποποίηση είτε συμπλήρωση να ανανεώνει με τις τροποποιήσεις τους κανόνες, καθώς να του δημοσιεύει  τους στην ιστοσελίδα του στο www.ardatur.bg.